Občina Apače

Vloga partnerja pri projektu LP
Naziv institucije v izvornem jeziku Občina Apače
Ime organizacije v angleščini Municipality of Apače
Kratica organizacije APAČE
Oddelek/enota/sektor  
Država SI, SLOVENIJA
Regija SI01, Vzhodna Slovenija
Podregija SI011, Pomurska
Naslov Apače 42B, 9253 Apače
http://www.obcina-apace.si
Davčna številka SI 91194652
Odgovorna oseba Franc Pižmoht,
info@obcina-apace.si,
+38625698550
Kontaktna oseba Helena Kraupner,
helena.kraupner@obcina-apace.si
+38625698560
Izkušnje partnerja VODSTVENE KOMPETENCE OBČINE – Uspešno vodila in zaključila 11  projektov, financiranih s strani EU (v zadnjih 5 letih).

– Uspešno izvedla 8 infrastrukturnih projektov.

– Uspešno sodelovala v 3 konzorcijskih projektih.

STROKOVNO POZNAVANJE PODROČJA PROJEKTA

– Zaposleni na občini so domačini, zato poznajo bogato
zgodovino, znamenitosti, ljudi, običaje, tradicijo, dediščino ter
potrebe lokalnega okolja vezanega na ohranjanje kulturne
dediščine.

– IZVAJA RAZVOJNE PROGRAME v sodelovanju z
gospodarskimi subjekt in občani. – Skrbi za varovanje okolja,
varstvo zraka, tal, za zbiranje in odlaganje odpadkov.

KOMUNIKACIJSKE KOMPETENCE

– V programe dejavnosti in projektne aktivnosti občina aktivno vključuje lokalna društva in z njimi 

SODELUJE PRI IZVAJANJU KULTURNIH IN TURISTIČNIH DEJAVNOSTI.

– Uspešno rešuje izzive in probleme občanov; občani jim zaupajo.

IZOBRAŽEVANJE IN PRENAŠANJE ZNANJA

– Skrbi za pospeševanje raziskovalne, kulturne in društvene dejavnosti tako, da omogoča dostopnost do kulturnih programov in informira o pomembnosti

VAROVANJA KULTURNE DEDIŠČINE NA SVOJEM OBMOČJU.

– Izvaja posvete, okrogle mize, srečanja z občani in
partnerskimi organizacijami.

PRAVNE KOMPETENCE – Skrbi za
urbanistični izgled območja, saj opravljajo naloge na področju
posegov v prostor.

FINANČNO VODENJE PROJEKTOV

– V letih 2010-2015 je uspešno zaključila finančno vodenje (priprava zahtevkov, vodenje ločene računovodske evidence) 11 projektov, financiranih s strani EU.

Korist APAČE bo s projektom ESCAPE:

– Razvila 2 NOVA TURISTIČNA PRODUKTA »pobeg v zgodovino izseljevanja« in »pobeg v različnost ver«, s katerima bo prispevala k PESTREJŠI TURISTIČNI PONUDBI ter
PROMOCIJI DEDIŠČINE OBMOČJA.

– Uredila sakralno-etnološki muzej, v katerem bo PREDSTAVLJENA BOGATA ZGODOVINA povezana z izseljevanjem prebivalcev iz apaške doline ter z različnostjo ver, ki se stika na tem območju,

– Zaradi OKREPITVE SODELOVANJA S TURISTIČNIMI MAGNETI in izboljšane turistične ponudbe vplivala na POVEČANJE ŠTEVILA OBISKOVALCEV IN
NOČITEV v občini in okolici, kar bo posledično pozitivno vplivalo na poslovanje lokalnih ponudnikov ter RAZVOJ GOSPODARSKE IN SOCIALNE DEJAVNOSTI na območju. 

– OKREPILA SODELOVANJE IN IZMENJAVO IZKUŠENJ s sosednjimi in čezmejnimi občinami, partnerji v projektu in turističnimi magneti ter s tem povečala število nočitev.

 – NADGRADILA IZKUŠNJE IN ZNANJA ZAPOSLENIH na področju vodenja in izvajanja čezmejnih projektov.